Грузія проти Саакашвілі. Українська громадськість відбиває зовнішній вплив на Україну

Грузія проти Саакашвілі. Українська громадськість відбиває зовнішній вплив на Україну

English below

Інна Звездун - очільниця ГО «Фонд демократична ініціатива»
Втручання Грузії в українську політику - це одне з найактуальніших питань сьогодення, яке обговорюється на міжнародному рівні. Зокрема, грузинських дипломатів обурило призначення Міхеіла Саакашвілі на посаду віце-прем’єром України. Але це питання виявилося набагато глибше і ширше, ніж звичайна формальність. Особисто в мене не викликає сумніву той факт, що колосальна підтримка з боку українських громадських діячів зіграла важливу роль у благополучному завершенні цієї історії.

Наша громадська організація «Фонд демократична ініціатива» не залишилась осторонь, та від усього українського суспільства ми поставили цілком розумне питання: з якою метою грузинська сторона так активно намагається вплинути на рішення української влади? Відповідь та підтримку очікували від керівництва держави та профільних міністерств. Отже, направили письмове і відео звернення до Президента України Володимира Зеленського, до Офісу Президента, до Міністерства закордонних справ України та до голови Верховної Ради України.

У травні на зв’язок з нашою громадською організацією вийшов Офіс президента. Згодом, 17 червня, ми отримали ще одну важливу офіційну відповідь від Міністерства закордонних справ. У листі МЗС міститься інформація, яка ще раз підтвердила, що «Фонд демократична ініціатива» - соціально і політично важлива організація, з правильними орієнтирами і вірно завданим вектором. Варто зазначити, український Уряд повністю підтримує погляди, викладені у зверненні, готовий до діалогу і враховує думку українців. Тож цим зверненням ми продемонстрували свою рішучість та небайдужість до нашої з вами України.

Наголошую, МЗС України своєю відповіддю, не побоюсь це сказати, фактично визнає, що громадська організація «Фонд демократична ініціатива» відіграє важливу роль у політичному житті нашої держави.  Не залишаючись байдужими у перехідний період у становленні України, ми демонструємо еталонну поведінку громадянина, українця. Швидка офіційна відповідь Міністерства закордонних справ – це не просто «відписка», це змістовна відповідь свідомій спільноті, громадськості, якій невідомий політичний нігілізм. Наша організація з кожним кроком, розкриває широкому загалу значущість громадянських цінностей в умовах трансформації суспільства та формування громадської думки.

Від імені нашої команди хочу зазначити, що кожен з нас діє  «З Україною в серці», і коли на наші звернення отримуєш ґрунтовні відповіді від урядовців, розумієш: наша позиція  важлива у створенні нової держави. Впевнена, що пройде ще небагато часу, і ми, небайдужі, ініціативні громадяни України, зможемо зробити багато чого, аби наше суспільство було дійсно демократичним та захищеним. Це важливо для держави, це важливо в житті кожного окремого її громадянина.

Тож, діяльність ГО «Фонд демократична ініціатива» вже отримала перші результати й визнання у вигляді діалогу з Офісом Президента та Міністерством закордонних справ України. Адже тільки в активному, живому діалозі з владою, яка вважає за необхідне йти на комунікацію з громадськістю, розвиток суспільства й становлення держави є можливим. Саме від нас, нашої відповідальності, активності, вмінні відстоювати правду і залежить, якою буде Україна завтра.

Не зупиняємось, діємо, розвиваємось!


Georgia vs Saakashvili. Ukrainian public reflects an external influence on Ukraine.

Georgia's interference in Ukrainian politics is one of the most acute issues at the international level today. In particular, Georgian diplomats were exasperated by the appointment of Mikheil Saakashvili as the Deputy Prime Minister of Ukraine. However, this question turned out to be much deeper and wider than the usual formality. I have no doubt that huge support of Ukrainian public figures has played an important role in the successful completion of this story.
Our public organization «Fund Democratic Initiative» did not stay away, and all Ukrainian society asked a very reasonable question: for what purpose the Georgian side is so actively trying to influence the decisions of the Ukrainian authorities? We expected the response and support from the state leadership and respective ministries. So, we sent a written and video appeal to the President of Ukraine Volodymyr Zelenskiy, to the Office of the President, to the Ministry of Foreign Affairs of Ukraine, and to the Chairman of the Verkhovna Rada of Ukraine. The President's Office contacted our Public Organization in May. Subsequently, on 17 June, we received another important official response from the Ministry of Foreign Affairs. The letter of the Ministry of Foreign Affairs contained information that once again confirmed that «Fund Democratic Initiative» is socially and politically important organization, with the right points and vector. It should be noted that the Ukrainian Government fully supports the views expressed in the appeal, is ready for dialogue and takes into account the views of Ukrainians. Therefore, with this appeal we have demonstrated our determination and fascination with our Ukraine.
I emphasize that the Ministry of Foreign Affairs of Ukraine, in its answer, I’m not afraid to say it, actually recognizes that the public organization «Fund Democratic Initiative» plays an important role in political life of our state. Without staying indifferent during the transition period in the formation of Ukraine, we demonstrate the standard behaviour of a citizen – the Ukrainian. The quick official response of the Ministry of Foreign Affairs is not just a «short reply», it is a meaningful response to the conscious community, the public, which is unaware of political nihilism. Our organization with each step reveals to the general public the importance of civic values in the transformation of society, and formation of public opinion.
On behalf of our team, I would like to note that each of us acts «With Ukraine in our hearts», and when you receive well-founded answers to our appeals from government officials, you understand: our position is important in establishing a new state. I’m confident that a little more time will pass, and we, not indifferent, self-motivated citizens of Ukraine, will be able to do a lot to make our society truly democratic and protected. This is important for the state, it is important in the life of each citizen.
Therefore, the activities of the PO «Fund Democratic Initiative» have already received the first results and recognition in the form of a dialogue with the Office of the President, and the Ministry of Foreign Affairs of Ukraine. Because the development of society and the formation of the state is possible only in an active, live dialogue with the government, which considers it necessary to communicate with the public. What Ukraine will be tomorrow depends only on us, on our responsibility, activity, and ability to defend the truth.

We do not stop, we act, we move forward!


"Угол обзора" ближе к читателю!

Все новости Бессарабии и Украины здесь и сейчас:

✅ Стань частью нашего сообщества в facebook и пригласи друзей!

✅ Кратко и по сути. Подписывайтесь на наш Telegram-канал

✅ Поддержи нас в Instagram