3 октября. Иконы Пресвятой Богородицы "Помощница в родах"

3 октября. Иконы Пресвятой Богородицы "Помощница в родах"

С неза­па­мят­ных вре­мен в ми­ну­ты же­сто­чай­ших стра­да­ний при рож­де­нии де­тей, ко­гда смерть так близ­ка, жен­щи­ны при­бе­га­ют с осо­бен­но го­ря­чей мо­лит­вой к Спа­си­те­лю и Пре­чи­стой Его Ма­те­ри. В бла­го­че­сти­вых се­мей­ствах и в на­ше вре­мя мож­но ви­деть ико­ну Бо­го­ма­те­ри, на­зы­ва­е­мую «По­мощь в ро­дах». На ней Бо­го­ма­терь изо­бра­жа­ет­ся сто­я­щей в рост с воз­де­ты­ми для мо­лит­вы ру­ка­ми и с Пред­веч­ным Мла­ден­цем на лоне. Этот об­раз на­по­ми­на­ет несколь­ко ико­ну «Зна­ме­ние». Су­ще­ству­ет еще древ­няя ико­на Бо­го­ро­ди­цы «По­мо­га­тель­ни­цы же­нам ча­ды рож­да­ти». На ней Бо­жия Ма­терь изо­бра­же­на с от­кры­той го­ло­вой и рас­пу­щен­ны­ми во­ло­са­ми. Ру­ки Ее сло­же­ны на гру­ди, при­чем пер­сты ле­вой ру­ки до по­ло­ви­ны по­кры­ва­ют пер­сты пра­вой. Ни­же сло­жен­ных рук изо­бра­жен Пред­веч­ный Мла­де­нец, дес­ной ру­кой бла­го­слов­ля­ю­щий, а ле­вую дер­жа­щий на ко­лене. Из-под ко­рот­кой одеж­ды Его вид­ны око­неч­но­сти ног. На Бо­го­ма­те­ри верх­няя одеж­да крас­ная с про­зо­ло­тью, име­ю­щая на каж­дом пле­че по зо­ло­той звез­доч­ке. Ниж­няя же одеж­да тем­но-зе­ле­но­го цве­та с по­зо­ло­той и с зо­ло­ты­ми звез­доч­ка­ми и та­кой же ото­роч­кой по во­ро­ту и ру­ка­вам. Го­ло­ва Бо­жи­ей Ма­те­ри несколь­ко на­кло­не­на. На Спа­си­те­ле одеж­да жел­тая с по­зо­ло­той, на гру­ди от­ли­ва­ю­щая в тем­но-зе­ле­ный цвет. Все изо­бра­же­ние по­ме­ще­но на по­лу­ме­ся­це.

Молитва Пресвятой Богородице пред иконой Ея «Помощница в родах» "О, Пресвята́я Госпоже́ Влады́чице Богоро́дице, в земно́й жи́зни на́с не оставля́ющая! К кому́ моли́твы вознесу́, к кому́ сле́зы и воздыха́ния принесу́, а́ще не к Тебе́, все́х ве́рных утеше́ние! Со стра́хом, ве́рою, любо́вию, Ма́ти Живота́, молю́: да вразуми́т Госпо́дь лю́ди правосла́вныя во спасе́ние, да да́ст ражда́ти на́м ча́д Тебе́ и Сы́ну Твоему́ во благоугожде́ние, да соблюде́т на́с в чистоте́ смире́ния, в наде́жде о Христе́ спасе́ния, и да́рует на́м все́м, в покро́вех благода́ти Твоея́, земно́е утеше́ние. Храни́ на́с под се́нию ми́лости Твоея́, Пречи́стая, моля́щимся о ро́дах помози́, наве́тов злы́х свободи́, тя́жких бе́д, напа́стей и сме́ртей отврати́. Да́ждь благода́тное прозре́ние, ду́х сокруше́ния о гресе́х, да́ждь зре́ти всю́ высоту́ и чистоту́ дарова́ннаго на́м Христо́ва уче́ния; храни́ на́с от поги́бельнаго отчужде́ния, да вси́, благода́рне воспева́юще вели́чия Твоя́, сподо́бимся небе́снаго успокое́ния и та́мо с возлю́бленными Твои́ми, со все́ми святы́ми просла́вим в Тро́ице Еди́наго Бо́га: Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь."

 

Стань частиною нашого товариства у facebook та запроси друзів.

"КУТ ОГЛЯДУ" ближчий до читача!

Всі Бессарабії та України тут і зараз: Коротко та по суті:

Підпишись на наш Telegram - канал

Підтримай нас в Instagram